Charakterystyka geograficzna

Położenie geograficzne

Gmina Wadowice Górne leży w Kotlinie Sandomierskiej, na Płaskowyżu Tarnowskim. Kotlina Sandomierska charakteryzuje się znaczną odrębnością w porównaniu z obszarami rozciągającymi się na północ i południe. Fakt Fakt położenia obszarów kotliny niżej, w przeciwieństwie do terenów otaczających, znajduje swoje odbicie w różnorodności procesów fizyczno-geograficznych. Dowodem na to jest min. duża zmienność biegu rzek, o czym świadczą rozległe starorzecza i doliny. Małe wysokości względne, minimalne spadki oraz dość jednolicie wykształcone pokrywy czwartorzędowe decydują o stosunkach wodnych i glebowych, a tym samym o zasobach środowiska przyrodniczego tego terenu. Współczesny krajobraz gminy jest wynikiem procesów przyrodniczych, jakie wykształciły określony zespół elementów środowiska geograficznego oraz działalności człowieka, który spowodował zmiany tego środowiska. Do chwili pojawienia si« człowieka na tych terenach cały obszar zalegała naturalna, dzika, pierwotna puszcza. Dostęp do puszczy był utrudniony przez wielki obszar mokradeł, bagien i trzęsawisk. Bagnistość terenu była czynnikiem, który hamował rozwój osadnictwa na terenach należących do gminy Wadowice Górne.

Budowa geologiczna

Region ten znajduje się w obrębie jednostki geologicznej zwanej Zapadliskiem Przedkarpackim. Jest to zapadlisko przedgórskie powstałe na przedpolu piętrzących się i nasuwających od południa Karpat. Do zapadliska w górnym trzeciorzędzie wlało się morze z południowego-zachodu, a osady powstające w nim wypełniły go, spychając morze w kierunku południowo-wschodnim.

Rzeźba terenu

Płaskowyż Tarnowski - na którym znajduje się gmina Wadowice Górne - stanowi lekko falistą wysoczyznę ograniczoną ze wszystkich stron zarówno współczesnymi jak i kopalnymi dolinami rzek. Wschodnia część płaskowyżu opada w kierunku doliny Wisłoki stromym progiem o wysokości 20 - 40 m. Powierzchnia wierzchowinowa Płaskowyżu Tarnowskiego utrzymuje się na wysokości 240 - 250 m n.p.m., a różnice wysokości względnych osiągają maksymalną wartość do 80 m. Jest to obszar silnie rozczłonkowany o powierzchni pagórkowatej, obniżającej się w kierunku północnym. W kierunku północnym powierzchnia wierzchowinowa płaskowyżu ma charakter równiny falistej rozciętej szerokimi dopływami Brnia, a utrzymującej się na wysokości około 200 m n.p.m.

Warunki klimatyczne

Kotlina Sandomierska, w której obrębie leży gmina Wadowice Górne, należy do obszarów o małym zróżnicowaniu klimatycznym, uprzywilejowanych termicznie. Istotnym czynnikiem mającym wpływ na kształtowanie się warunków termicznych na tym terenie są częste zmiany rodzaju napływających mas powietrza: W całości Kotlina Sandomierska stanowi zbiornik dla powietrza spływającego z gór i pogórzy. W klasyfikacji rolniczo - klimatycznej region ten leży w dzielnicy tarnowskiej. Dzielnica tarnowska jest stosunkowo ciepła, ma średnią temperaturę roku około 8°C. Zjawiskiem istotnym dla rolnictwa jest występowanie przymrozków w okresie wegetacyjnym. Łączna liczba dni z mrozem i przymrozkiem wynosi około 115 w ciągu roku. Pierwszy przymrozek pojawia się tu pod koniec pierwszej dekady października, a ostatni w trzeciej dekadzie kwietnia. W okresie wegetacyjnym występuje około 15 dni z przymrozkami. Rozkład warunków termicznych rzutuje na długość trwania okresu wegetacyjnego (ze średnią dobową > 5°C), który obejmuje tutaj około 220 dni. Zbliżone do tego są tendencje trwania średniej dobowej temperatury powyżej 10°C , gdy następuje intensywny rozwój roślin, długość tego okresu wynosi około 165 dni. Średnie roczne sumy opadów wynoszą około 600 mm. Rozkład opadów w ciągu roku wykazuje dużą zmienność. Maksimum opadów przypada na miesiące letnie, w których spada około 40% rocznego opadu. Duże sumy notuje się również na wiosnę, najmniejsze natomiast występuje w zimie. Czas trwania pokrywy śnieżnej wynosi od 53 - 72 dni. Średnio śnieg zalega 60 dni. Pierwszy śnieg pojawia się z końcem listopada, ostatni na przełomie marca i kwietnia. Region ten otrzymuje jedną z największych w kraju ilości energii słonecznej. Ciepłe lata, niezbyt ostre zimy oraz długi okres wegetacyjny z dostateczną ilością opadów, szczególnie w okresie letnim, stwarzają korzystne warunki dla rozwoju roślinności.

Stosunki wodne

Obszar gminy należy do jednostki hydrograficznej regionu Kotliny Sandomierskiej, o charakterze infiltracyjno-spływowym, odznacza się on znaczną retencją podłoża zwłaszcza w dolinach rzecznych i pradolinach. Posiada dobrze rozwinięty system wód podziemnych w utworach okrywowych, zalegających na nieprzepuszczalnych iłach mioceńskich. Przez północno - zachodnią część gminy przepływa rzeka Breń. Należy ona do większych dopływów ujściowego odcinka Wisłoki i odwadnia północny skłon Płaskowyżu Tarnowskiego: Powierzchnia jego zlewni wynosi 723 km. Szerokość przy średnim stanie wody, na wodowskazie w Wampierzowie wynosi około 11m. Głębokość przy średnim stanie wody vynosi około 0,44 m, a maksymalna około 0,60 m. Przepływy średnie wynoszą 5,66 m3/s. Maksymalne średnie przepływy wynoszą 112 m3/s natomiast średnie przepływy minimalne wynoszą 1,39 m3/s. Do Brnia wpada rzeka Jamnica, do której w ujściowym odcinku wpada Zgórski Potok. Bardzo mały spadek Brnia, oraz częste podparcia jego wód podczas wyższych stanów Wisłoki powodują tworzenie się cofki do kilkuset metrów w głąb. Utrudniony dopływ jest przyczyną zabagnienia terenu. Na terenie sołectwa Jamy znajdują się stawy rybne, które oprócz korzyści gospodarczych z hodowli karpia mają znaczenie przyrodnicze jako zbiorniki wodne.

Gleby

W gminie Wadowice Górne można wyróżnić gleby: bielicowe, mady oraz gleby lotne. Gleby bielicowe wykształciły się na piaskach luźnych, słabo gliniastych i gliniastych oraz glinach zwałowych. Ze względu na zróżnicowane podłoże cechują się różną zasobnością w związki mineralne. Gleby są kwaśne lub bardzo kwaśne. W rozszerzeniach dolin rzecznych występują mady gliniasto – ilaste, które zaliczane są do czarnych ziem. Ta odmiana gleb ze względu na nadmierne nawilgocenie ma niekorzystne własności fizyczne i jest trudna uprawy Oddzielną grupę stanowią gleby błotne. Kompleks tych gleb występuje wyspowo i zajmuje niewielką powierzchnię. Powstały one w nadmiernie wilgotnych obniżeniach terenu. Gleby tego typu zajęte są głównie przez pastwiska. Użytki rolne występujące na terenie gminy zaliczane są do gleb III – VI z klasy bonitacyjnej. Przeważają użytki w klasach IV oraz V. Niewielki procent stanowią gleby organiczne - szczególnie chronione z mocy ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Są to gleby murszowo – mineralne i murszowate, występujące na terenie wsi: Wampierzów, Jamy, Izbiska, Piątkowiec, Grzybów, Kawęczyn.

Lasy

Lasy zajmują około 9% powierzchni gminy i stanowią pozostałość Puszczy Radomyskiej. Największą powierzchnię zajmują lasy sosnowe. Zespoły te porasta sosna z domieszką dębu i brzozy. Poszycie tworzą jałowce, jarzębina a runo: borówka bagienna, borówka brusznica, żurawina i wrzos. W dnach dolin rzek i potoków zachowały się zespoły łęgowe z wierzbą, olchą i topolą, tworzące osobliwy krajobraz.

Szukaj


Dane kontaktowe

Gmina Wadowice Górne
39-308 Wadowice Górne
Wadowice Górne 116

NIP  8172175250
Regon  851661234

tel. 14 666 97 51
fax 14 682 62 03
e-mail: ug@wadowicegorne.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 7:45 - 15:45
wtorek 7:45 - 15:45
środa 7:45 - 15:45
czwartek 7:45 - 15:45
piątek 7:45 - 15:45

Numer konta

Bank Spółdzielczy Rzemiosła Odział Wadowice Górne
85 8589 0006 0220 0880 0101 0061

Adres skrzynki podawczej na ePUAP:
/3ncf6tf015/SkrytkaESP

Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw

Monitor Polski

Monitor Polski

Skrzynka podawcza

Skrzynka podawcza ePUAP

Azbest

 Informacje o źródłach finansowania azbest